Видання центру


Центр гуманітарної освіти НАН України видав 39 випусків наукової збірки 

 

«Totallogy-XXI.   Постнекласичні дослідження»

У випусках наукового збірника друкуються матеріали, присвячені розробці постнекласичної методології,  метафізики тотальності (тоталлогії), теорії і історії наукової методології, культурології, сучасних проблем філософії і науки, суспільного життя та нових технологій діяльності.
 
Інформація для авторів
 
До розгляду приймаються рукописи (диск та один примірник у роздрукованому вигляді), які мають відповідний концептуальний рівень, редакційне оформлення та рецензію.
У статтях здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук, відповідно до вимог ДАК України, повинні мати місце:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на яке спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.
Також необхідні:
 • УДК
 • Анотація англійською та українською мовами (обсяг 100–250 слів кожна )
 • Подання національних джерел у списках літератури в латиниці
 • Представлення бібліографічних посилань у стандартах: APA –American Psychological Association (5th ed.); Council of Biology Editors –CBE 6th, Citation-Sequence;Chicago15th Edition (Author-Date System); Harvard; Harvard –British Standard; MLA (Modern Language Association) 6th Edition –Single Spaced ReferenceList; NLM – National Library of Medicine;Uniform Requirements forManuscripts Submitted toBiomedical Journals.

  Схема представлення наукової статті в журналі

   
  Блок 1. Національною мовою: назва статті; автор(и); адресні дані авторів (організація(і), адреса організації(й), електронна пошта усіх або одного автора); анотація (авторське резюме); ключові слова. У цьому блоці в адресних даних можна залишити назви організацій, відомств і місце знаходження організації (місто, країна), решту адресну частину віднести в кінець статті (після списків літератури).
  Блок 2. У романській абетці та сама інформація в тій самій послідовності: автори (транслітерація); заголовок, анотація, ключові слова, назва організації, адреса організації англійською мовою.
  Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу.
  Блок 4. Список літератури з кириличними посиланнями.
  Блок 5. Список літератури в романській абетці.
 
Редакція рукописи не редагує, погляди авторів може не поділяти. Рукописи не повертаються.
 
  01601   м. Київ-601,  вул. Трьохсвятительська, 4,  Центр гуманітарної освіти НАН України
(044) 278-30-13       cgonanu@ukr.net     Totallogy-XXI
 

Totallogy–XXI. Постнекласичні дослідження. №38-39.  – Київ: ЦГО НАН України. – 2022-2023. – 268 с.

Монографія під редакцією Савельєвої М.Ю. та Суходуб Т.Д. Діалог культур та культура діалогу у добу глобалізації (2023 р.)

Монографія Хамітова Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми (2023 р.)

Монографія Таранова С.В. Внутрішня історія філософії. Нариси з теології історії мислення (2023 р.)

Монографія Кирилюк О.С. Універсалії культури та семіотика дискурсу. Новела (2023 р.)

Монографія Кирилюк О.С. Три фатальні історичні помилки України. Четвертої не буде  (2022 р.)

Таранов С.В. Словацькі лекції з онтології війни та деонтології миру  (2022 р.)

Монографія Кирилюк О.С. Переклад класичних філософських текстів як відкрита інтерпретація: у пошуках автентичного смислу  (2022 р.)

Монографія Кирилюк О.С. Християнська філософія вічності та часу у творах Григорія Сковороди (2022 р.)

TotallogyXXIПостнекласичні дослідження. №37 – Київ: ЦГО НАН України. – 2021. – 294 с.

Монографія Іщенко Ю.А. Філософська освіта навчання науковому дискурсу (2021 р.)

Монография Таранова С.В. Должен быть (2021 р.)

Кирилюк О.С. Доповіді та статті  1977-2020 рр. до 70-ліття від дня народження (2021 р.)

Монографія  під редакцією Савельєвої М.Ю. та Суходуб Т.Д.  Соціокультурні передумови трансформації методології науки (2020 р.)

Монографія Пирожков С.І.,  Хамітов Н.В. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини (2020 р.)

Монографія Іщенко Ю.А. Філософські основи наукових досліджень (2019 р.)

Монографія Кізіма В.В. Перехідні та порубіжні процеси в суспільстві (2018 р.)

Монографія Рижко В.А Неоконцептологія (2016 р.)

Монографія Таранова С.В. Теологічний екзистенціалізм (2014 р.)

Кирилюк О.С. Універсалія безсмертя у дискурсі Долі (2014 р.)

Кирилюк О.С. Походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства (культурологічна розвідка) (2011 р.)

Іщенко Ю.А.  “Біогносис: подвійний топос життя”  (2010 р.)

Кирилюк О.С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних вимірах культури (2008 р.)

Монографія Кирилюк О.С. Універсалії культури і семіотика дискурсу: казка та обряд (2005 р.)