Видання центру


Центр гуманітарної освіти НАН України видав 37 випусків наукової збірки 

 

«Totallogy-XXI.   Постнекласичні дослідження»

У випусках наукового збірника друкуються матеріали, присвячені розробці постнекласичної методології,  метафізики тотальності (тоталлогії), теорії і історії наукової методології, культурології, сучасних проблем філософії і науки, суспільного життя та нових технологій діяльності.
 
Інформація для авторів
 
До розгляду приймаються рукописи (диск та один примірник у роздрукованому вигляді), які мають відповідний концептуальний рівень, редакційне оформлення та рецензію.
У статтях здобувачів наукових ступенів доктора філософії і доктора наук, відповідно до вимог ДАК України, повинні мати місце:
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її звязок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на яке спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.
Також необхідні:
 • УДК
 • Анотація англійською та українською мовами (обсяг 100–250 слів кожна )
 • Подання національних джерел у списках літератури в латиниці
 • Представлення бібліографічних посилань у стандартах: APA –American Psychological Association (5th ed.); Council of Biology Editors –CBE 6th, Citation-Sequence;Chicago15th Edition (Author-Date System); Harvard; Harvard –British Standard; MLA (Modern Language Association) 6th Edition –Single Spaced ReferenceList; NLM – National Library of Medicine;Uniform Requirements forManuscripts Submitted toBiomedical Journals.

  Схема представлення наукової статті в журналі

   
  Блок 1. Національною мовою: назва статті; автор(и); адресні дані авторів (організація(і), адреса організації(й), електронна пошта усіх або одного автора); анотація (авторське резюме); ключові слова. У цьому блоці в адресних даних можна залишити назви організацій, відомств і місце знаходження організації (місто, країна), решту адресну частину віднести в кінець статті (після списків літератури).
  Блок 2. У романській абетці та сама інформація в тій самій послідовності: автори (транслітерація); заголовок, анотація, ключові слова, назва організації, адреса організації англійською мовою.
  Блок 3. Повний текст статті мовою оригіналу.
  Блок 4. Список літератури з кириличними посиланнями.
  Блок 5. Список літератури в романській абетці.
 
Редакція рукописи не редагує, погляди авторів може не поділяти. Рукописи не повертаються.
 
  01601   м. Київ-601,  вул. Трьохсвятительська, 4,  Центр гуманітарної освіти НАН України
(044) 278-30-13         philosophia@ukr.net     Totallogy-XXI
 

Монографія Кирилюк О.С. Три фатальні історичні помилки України. Четвертої не буде  (2022 р.) 

Монографія Кирилюк О.С. Переклад класичних філософських текстів як відкрита інтерпретація: у пошуках автентичного смислу  (2022 р.)

Монографія Кирилюк О.С. Християнська філософія вічності та часу у творах Григорія Сковороди (2022 р.)

TotallogyXXIПостнекласичні дослідження. №37 – Київ: ЦГО НАН України. – 2021. – 294 с.

Монографія Іщенко Ю.А. Філософська освіта навчання науковому дискурсу (2021 р.)

Монография Таранова С.В. Должен быть (2021 р.)

Кирилюк О.С. Доповіді та статті  1977-2020 рр. до 70-ліття від дня народження (2021 р.)

Монографія  під редакцією Савельєвої М.Ю. та Суходуб Т.Д.  Соціокультурні передумови трансформації методології науки (2020 р.)

Монографія Пирожков С.І.,  Хамітов Н.В. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини (2020 р.)

Монографія Іщенко Ю.А. Філософські основи наукових досліджень (2019 р.)

Монографія Кізіма В.В. Перехідні та порубіжні процеси в суспільстві (2018 р.)

Монографія Рижко В.А Неоконцептологія (2016 р.)

Монографія Таранова С.В. Теологічний екзистенціалізм (2014 р.)

Кирилюк О.С. Універсалія безсмертя у дискурсі Долі (2014 р.)

Кирилюк О.С. Походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства (культурологічна розвідка) (2011 р.)

Іщенко Ю.А.  “Біогносис: подвійний топос життя”  (2010 р.)

Кирилюк О.С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних вимірах культури (2008 р.)