Наукова робота

2023 рік

У  2023р.  ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени тощо) з аспірантами НАН України. Усього навчалося 377 аспірантів (в Києві та філіях ЦГО).

Загалом за зазначений період працівниками ЦГО НАН України опубліковано 99 наукових праць загальним обсягом 128,6 д.а., в тому числі монографії:

 1. Діалог культур та культура діалогу у добу глобалізації: Монографія / Під. ред. М. Ю. Савельєвої та Т. Д. Суходуб. — Центр гуманітарної освіти НАН України, 2023, Серія «Totallogy–XXI». — К.: Четверта хвиля, 2023. —  316 с. (https://cgo.org.ua).
 2. Кирилюк О.С. Універсалії культури та семіотика дискурсу. Новела: монографія – Видання третє, в українській редакції, зі змінами та доповненнями в авторському перекладі з російської. Додаток: «Морфологія новели» Михайла Петровського: універсально-культурний розбір – Анотація англійською – Київ-Одеса: ЦГО НАН України. Одеська філія, 2023. – 290 с. (https://cgo.org.ua).
 3. Сергій Таранов Внутрішня історія філософії. Нариси з теології історії мислення. [монографія]. Київ: Центр гуманітарної освіти НАН України, 2023. – 194 с. (https://cgo.org.ua).
 4. Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. 5-е видання, виправлене, доповнене. К.: КНТ, 2023. – 405с. (https://cgo.org.ua).

На кафедрі філософії  проводилась наукова робота відповідно теми НДР «Когнітивні та ціннісно-нормативні чинники культурно-цивілізаційних процесів» (2020-2024р.).  Кафедра філософії науки і культурології проводила наукову роботу над темою  НДР  «Історія філософії як методологія науки» (2020-2024р.). За результатами наукових доробок згідно тем по завершенні НДР плануються вийти друком колективні монографії, робота над якими уже здійснюється.

В 2023 році  Відділом досліджень наукових і освітянських методологій та практик  Центру гуманітарної освіти НАН України досліджувались дві планові теми НДР:
– «Діалог культур в полікультурному світі: історія, сучасність, перспективи», (2021-2023рр.), керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва (підготовлено заключний звіт, вийшла друком колективна монографія за результатами НДР згідно плану);
– «Наукова дискусія: критика та аргументація» (2022–2024рр.), керівник – (д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко / к. філос. н., доцент Т. Д. Суходуб).

Спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проведено Всеукраїнський круглий стіл. Читання пам’яті Івана Бойченка-2023.
«Philosophical reading in memory of Ivan Boichenko: HUMAN. HISTORY. JUSTICE». – Київ, 20 жовтня 2023р.

Спільно з Італійським інститутом культури в Україні  був проведений Круглий стіл «Гуманітарні знання в освіті, науці, культурі» (з нагоди Дня науки в Центрі гуманітарної освіти НАН України у режимі он-лайн 20 червня 2023р., м.Київ) на який залучалися та запрошувалися аспіранти різних інститутів НАН України, зокрема й аспіранти ЦГО. Також було започатковано та проведено  щорічну наукову конференцію «Лабораторія філософського мислення. Філософія: традиція і перспектива» (з нагоди Всесвітнього дня Філософії у режимі он-лайн 24-25 жовтня 2023р., м.Київ).

Спільно з Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов (ЦНДВІМ НАН України) оновлено видання збірника матеріалів: «Наукові і освітянські методології та практики». – ЦГО НАН України – К., 2023р., в якому науковці, освітяни, аспіранти різних  інститутів НАН України та всі охочі мають можливість обговорити, висвітлити актуальні проблеми (питання) пов’язані з сучасними  тенденціями науки, освіти,  життя-буття загалом та безпосередньо гуманітаристики та лінгвістики зокрема. (В процесі видання, інформація буде згодом на (https://cgo.org.ua).

ЦГО НАН України також видавав збірку  наукового видання: «Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження. – Вип. 38-39.   Центр гуманітарної освіти НАН України.– Київ 2023. (https://cgo.org.ua).

2022 рік

У 2022 р.  ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени тощо) з аспірантами НАН України. Усього навчалося 297 аспірантів (в Києві та філіях ЦГО НАН України).

Загалом за зазначений період працівниками ЦГО НАН України опубліковано 97 наукових праць загальним обсягом 150,6 д.а., в тому числі монографії:

 1. Кирилюк О.С. Християнська філософія вічності та часу у творах Григорія Сковороди: монографія / Олександр Сергійович Кирилюк – Національна академія наук України ; Центр гуманітарної освіти; Одеська філія – Київ-Одеса, 2022 – 172 с. (Світ Сковороди. 300 років з дня народження. Брендінг Мінкультури України). – 8,26 д. а. (https://cgo.org.ua).
 2. Кирилюк О. С.Переклад класичних філософських текстів як відкрита інтерпретація. У пошуках автентичного смислу – Співвіднесене. Логос. Етос. Даймон. Мить (πρός τι, Lογος, ἦθος δαίμων, eξαίφνης – øjeblikket -Augenblick); монографія / Олександр Сергійович Кирилюк – Національна академія наук України ; Центр гуманітарної освіти ; Одеська філія – Київ-Одеса, 2022 – 190 с. – 10,00 д. а. (https://cgo.org.ua).
 3. Таранов С. Словацькі лекції з онтології війни та деонтології миру: [монографія]. Київ: Четверта хвиля, 2022. 120 с. (3.5 д.а.), (https://cgo.org.ua).

Спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проведено Всеукраїнський круглий стіл. Читання пам’яті Івана Бойченка-2022. «A competition for the best article, devoted a scientific inheritance of Ivan V. Boichenko». – Київ, 10 жовтня 2022р.

Відбулася ІV щорічна науково-практична конференція «Гуманітаристика: тотальність. “Human Science: Totality”» (16-17 грудня 2022р.), м. Київ. Ведеться робота над публікацією збірки за результатами конференції.

 

На кафедрі філософії  проводилась наукова робота відповідно теми НДР «Когнітивні та ціннісно-нормативні чинники культурно-цивілізаційних процесів» (2020-2024р.).  Кафедра філософії науки і культурології проводила наукову роботу над темою  НДР  «Історія філософії як методологія науки» (2020-2024р.).

ЦГО НАН України також видавав збірку наукового видання: «Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження. – Вип. 38.   Центр гуманітарної освіти НАН України.– Київ 2022. (В процесі видання, інформація буде згодом на (https://cgo.org.ua).

В 2022 році  Відділом досліджень наукових і освітянських методологій та практик  Центру гуманітарної освіти НАН України досліджувались дві планові теми НДР:

– «Діалог культур в полікультурному світі: історія, сучасність, перспективи», (2021-2023рр.), керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва;

– «Наукова дискусія: критика та аргументація» (2022–2024рр.), керівник – (д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко / к. філос. н., доцент Т. Д. Суходуб).

 

2021 рік

У 2021 р. ЦГО НАН України проводив навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени, методичні розробки тощо) з аспірантами та здобувачами НАН України. Усього навчалося 302 аспіранти (в Києві та філіях ЦГО).

За зазначений період працівниками ЦГО НАН України опубліковано 108 наукових праць загальним обсягом  136,7 д.а., в тому числі монографії:
        1. Філософська освіта: виховання наукового дискурсу. – Київ: Інтерсервіс, 2021. – 260 с. ( 10,8 д.а.);
        2. Кирилюк О. С. Доповіді та статті. 1977-2020 рр.: ювілейна зб. наукових праць до 70-річчя проф. О. С. Кирилюка / Олександр Сергійович Кирилюк / список літ. та резюме англ. та рос. мовами наприкінці статей ; укр., болг., польск. та рос. мовами. – Національна академія наук України. Центр гуманітарної освіти.  – Київ-Одеса: ЦГО НАНУ, 2021 – 776 с.  (32,3 д. а.)
       3. Таранов С.В. Должен быть : [монография] – Киев : «Четверта хвиля», 2021. – 168 c. (7 д.а.). 
       Була проведена наукова конференція з нагоди Дня науки в Центрі гуманітарної освіти НАН України у режимі он-лайн 18 травня 2021 р. По її результатах вийшла збірка матеріалів: «Гуманітарні науки і освіта сьогодні. Матеріали читань до Днів науки Центру гуманітарної освіти НАН України 2021 (Київ, 15–18 травня 2021 р.). – ЦГО НАН України – К., 2021р. – 176с.
    Спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проведено Всеукраїнський круглий стіл. Читання пам’яті Івана Бойченка-2021. «Людина. Історія. Незалежність», – Київ, 22 жовтня 2021 р.
       Вийшов друком збірник: Гуманітаристика: роль особистості в історії / Матеріали науково-практичної конференції, 18-19 грудня 2020 року. – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 136 с.
      Відбулась ІІІ щорічна науково-практична конференція «Гуманітаристика: простір нашого часу» “Human ScienceThe PresentTime Space” (17-18 грудня 2021), м. Київ.
        ЦГО НАН України також видавав збірку  наукового видання: «Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження. – Вип. 37.   Центр гуманітарної освіти НАН України.  – Київ 2021. – 294 с. (https://cgo.org.ua).
       В 2021 році у ЦГО НАН України досліджувались дві планові теми НДР:
        – «Науковий дискурс:  когнітивний та культурно-освітній контексти» (2019-2021рр.), керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко;
       – «Діалог культур в полікультурному світі: історія, сучасність, перспективи», (2021-2023рр.), керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва.
      У 2021р. відбулось оцінювання діяльності наукової установи (розпорядження Президії НАН України № 601 від 01.12.2020р.)  (https://cgo.org.ua).

    У 2021р. підписано договір про  міжнародну співпрацю між Центром гуманітарної освіти НАН України та Італійським інститутом культури в Україні, з метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем науково-дослідної, навчально-виховної, навчально-методичної діяльності та виховної роботи з аспірантами, обміну досвідом в означеній сфері, впровадженні інноваційних технологій виховання, популяризації культури, набуття світоглядних філософських компетентностей майбутніх науковців.

Монографія Іщенко Ю.А. Філософська освіта навчання науковому дискурсу (2021 р.)

 

2020 рік

 

У 2020р. ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени тощо) з аспірантами НАН України. Усього навчалося 334 аспіранти (в Києві та філіях ЦГО).
За зазначений період працівниками ЦГО НАН України опубліковано 106 наукових праць загальним обсягом 126,2 д.а., в тому числі колективні монографії:

 1. Соціокультурні передумови трансформації методології науки: монографія / Під ред.:  М.Ю. Савельєвої та Т.Д. Суходуб. – Центр гуманітарної освіти НАН України, 2020, Серія «Totallogy – XXI».) – К.: Четверта хвиля, 2020. –220с. (http://cgo.org.ua/met-rozr). (9,2 д.а.);
 2. Ступені життя Якова Голосовкера / Під ред. М.Ю. Савельєвої, Т.Д. Суходуб,  Г.Є. Аляєва  – К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2020. – 520 с. (21,6 д.а.).
 

Спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проведено Всеукраїнський круглий стіл. Читання пам’яті Івана Бойченка-2020. «Людина. Історія. Категорії», – Київ, 23 жовтня 2020р.

 

Відбулась ІІ щорічна науково-практична конференція «Гуманітаристика: роль особистості в історії» “Human Science: Role of Personality in History”, (18-19 грудня 2020р.) м. Київ.

 
В 2020 році у ЦГО НАН України досліджувались дві планові теми:
 • «Соціокультурні і когнітивні чинники трансформацій і інтеграцій методологій гуманітаристики і природознавства» (2018-2020рр.), керівник –  д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва;
 • «Науковий дискурс: когнітивний та культурно-освітній контексти» (2019-2021рр.), керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко.

У 2020р. відбулась державна  атестація установи (розпорядження Президії НАН України № 93 від 05.02.2020р.), проведено чергову атестацію наукових працівників відповідно до розпорядження Президії НАН України № 551 від 16.10.2019р.
Також були організовані та проведені вибори директора ЦГО НАН України.

Монографія  під редакцією Савельєвої М.Ю. та Суходуб Т.Д.  Соціокультурні передумови трансформації методології науки

 

2019 рік

 

У 2019 році  ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени, методичні розробки тощо) з аспірантами НАН України. Усього навчалося 334 аспіранти (в Києві та філіях ЦГО НАН України).
За зазначений період працівниками ЦГО НАН України опубліковано 159 наукових праць загальним обсягом  190,2 д.а., в тому числі  колективні монографії:

 1.  Філософські основи наукових досліджень /відп. ред.: доктор філософських наук, доцент Іщенко Ю.А.) (http://cgo.org.ua/met-rozr). (18 д.а.);
 2. Философское самоопределение Густава Шпета / Под ред. М.Ю. Савельевой, Т.Д. Суходуб, Г.Е. Аляева Серия «Киевомышление». – К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2019. – 424 с. (17,6 д.а.).

Одноосібна монографія:
Вергун Д.В. Імідж. Концептуалогія та праксеологія. В-во Globe edit (Німеччина). https://cutt.ly/Me24zq9. (10 д.а.).

Навчальний посібник для аспірантів:
«Філософія для аспірантів» (http://cgo.org.ua/met-rozr). (17 д.а.);

ЦГО НАН України видавав  періодичне наукове видання –  «Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження» № 36. Спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка проведено Всеукраїнський круглий стіл. Читання пам’яті Івана Бойченка-2019. «Людина. Історія. Мораль», – Київ, 25 жовтня 2019р. Проведена науково-практична конференція «Гуманітаристика: пошуки перетину психології, філософії та філології» «Human Science at the Crossroads of Psychology, Philosophy and Philology», (18-19 листопада 2019р.) м. Київ. В 2019 році у ЦГО досліджувались дві планові теми:

 •  «Соціокультурні і когнітивні чинники трансформацій і інтеграцій методологій гуманітаристики і природознавства»(2018-2020рр.), керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва;
 •  «Науковий дискурс: когнітивний та культурно-освітній контексти»(2019-2021рр.), керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко.

2018 рік

У 2018 р. ЦГО НАН України здійснював навчальну роботу (лекції, семінари, консультації, екзамени, методичні розробки тощо) з аспірантами НАН України. Усього навчалося 365 чоловік (в Києві та філіях ЦГО).
За зазначений період видано 106 наукову працю загальним обсягом 96 д.а. ЦГО НАН України також видавав 2 періодичних наукових видання – “Наукові і освітянські методології та практики” та “Totallogy – XXI. Постнекласичні дослідження”.

В 2018 році в ЦГО проводилась робота по двох наукових темах:

 •  “Соціокультурні і когнітивні чинники трансформацій і інтеграцій методологій гуманітаристики і природознавства”, керівник – д. філос. н., професор М.Ю. Савельєва;
 • “Філософсько-методологічна освіта науковця”, керівник – д. філос. н., доцент Ю.А. Іщенко.

В рамках цих робіт проводилось дослідження запланованих розділів, були видрукувані окремі праці.

Монографія Кізіма В.В. Перехідні та порубіжні процеси в суспільстві (2018 р.)
Монографія Іщенко Ю.А. Філософські основи наукових досліджень (2019 р.)